آموزش زعفران

زعفران ارگانیک

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و آﺳﯿﺐﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ  از ﻣﺼـﺮف اﻧـﻮاع ﮐﻮدﻫـﺎی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺳـﻤﻮم  و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ و  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﮐﺸﺎورزی ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﮐﺸـﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿــﮏ ﺗﺴــﺮﯾﻊ ﺷــﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ   ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿـﺪ  و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ، ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿـﮏ  ازﻟﺤـﺎظ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎی  ارزان و ﻏﯿﺮ وارداﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 

4

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف زﻋﻔـﺮان ﻏﯿـﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ارزش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮدن راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ارﺗﻘـﺎ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ارزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺰد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﺼـﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑــﯽ از ﺑﺎاﻫﻤﯿــﺖ ﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ازﻧﻈــﺮ ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮐــﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ارﮔﺎﻧﯿـﮏ ﺑـﻮدن ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺖ، دارا ﺑـﻮدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛ ﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺼﺮف آﺗﯽ زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐـﺮدن و ﺣﺘﯽ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮای زﻋﻔـﺮان ارﮔﺎﻧﯿـﮏ، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﺎرا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻗﯿﻤـﺖ زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﺎﯾﮕـﺎه زﻋﻔـﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﺳﺒﺪ آﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد، ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *