آموزش زعفران

زعفران به طور کلی از لحاظ تجاری به ۵ دسته تقسیم میشود

زعفران به طورکلی ازلحاظ تجاری به ۵دسته تقسیم میشود.
@saffronaghele
۱-سرگل
اگرقسمت سرخ رنگ راازکرم رنگ جداکنیم ودرمراحل خشک کردن به گونه ای عمل کنیم که کمترین حجم رااشغال کند،سرگل راخواهیم داشت.که درعین حجم پایین چگالی بالایی داردومقداریکسانش بالاترین قدرت رنگدهی رادارد.
اگرهمین پرچمها به گونه ای باشدکه درشت وضخیم ترازبقیه پرچمها باشندوظاهرشکیل تری داشته باشند،دربازاربه آن “نگین”گفته میشود.
مصارف:بیشترین مصرف درمصارف خانگی برای تزیین غذا بخاطررنگ وعطرفوق العاده بالا نسبت به حجم.
@saffronaghele
۲-پوشال
فرق پوشال وسرگل این است که درمراحل خشک کردن به گونه ای عمل کنیم که بیشترین حجم راداشته باشد.یعنی برعکس سرگل.حجم بالا وچگالی پایین.اصطلاحا پف کرده.پیچ وتاب داربرای ظاهرشکیل تر
مصارف:استفاده های لوکس مثل هدیه.سوغات درعرضه به بازارهای بین المللی.بخاطرظاهرشکیل تری که دارد.

@saffronaghele
۳-کنجه
قسمت کرم رنگ پرچمهارااگربه تنهایی داشته باشبم،کنجه نامیده میشود.رنگدهی بسیازپایین نسبت به سرگل وپوشال ودارابودن خواص وعطرزعفران.
مصارف:بیشتردرمواردی که رنگدهی زعفران مطرح نباشد.مثل چای زعفران.تزیین شیرینیباخودتارهای کنجه.

@saffronaghele
۴-دسته یادخترپیچ
اگرپرچم راکامل داشته باشیم.به این معنی که قسمت سرخ رنگ راازکرم رنگ جدانکنیم به آن دسته میگویند.
مصارف:خانگی.برخی دسته راپیشنهادمیدهندچراکه معتقدندخواص کامل زعفران رایکجاداراست.
@saffronaghele
۵-نرمه
درجابجاییهای زعفران درحجم بالا وگسترده مقداری ازآن باتوجه به فشاروضربه دچارشکستگی ونرم شدن میشود.وبخاطرازدست دادن ظاهراولیه به آن نرمه میگویند.

نوع خاک زمین.موقعیت جغرافیایی.وضعیت آب وهوایی وجوی بسیاردرکیفیت زعفران موثراست.
شرکت کشاورزی عاقله قهستان.
قاینات
ثبت۱۳۵۰
www.saffronaghele.com

@saffronaghele

+۹۸۹۱۵۳۶۲۸۹۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *